Vijesti iz Bosne i Hercegovine
Pin It

Na temelju Odluke broj 08-08-55-03/18 donesene na 09/18 internom sastanku održanoj u Mostaru dana 14.05.2018. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK, objavljuje

JAVNU LICITACIJU
za prodaju motornog vozila prikupljanjem pismenih ponuda

Predmet prodaje:

Predmet javne licitacije je prodaja motornog vozila marke Škoda, model Octavia, reg.oznaka A40-J-385, sa sljedećim karakteristikama: motor 2,0 tdi, zapremina 1968 ccm, broj karoserije TMBCE21Z9B2021007, broj motora CFH118418, prva registracija 19.08.2010.godine, registrovan do 17.08.2018.godine, pređeno kilometara na dan 24.05.2018.godine 210.477 km, klima uređaj, početna vrijednost 8.706,00 KM. Automobil se prodaje bez police osiguranja od automobilske odgovornosti, police kasko osiguranja, police od autonezgode i zelenog kartona.

Pravo sudjelovanja:

 1. Pravo sudjelovanja na javnoj licitaciji imaju domaće fizičke i pravne osobe, koje uplate depozit u vrijednosti od 200,00 KM. Fizičke osobe depozit uplaćuju u blagajnu ili na transakcijski račun FERK-a, a pravne osobe na transakcijski račun FERK-a. Za uplatu depozita putem transakcijskog računa se vrši kod banke Nova Banka ad Banja Luka broj 5550000013715624, a uplata u gotovini se vrši u blagajnu FERK_a najkasnije prije same licitacije u prostorijama FERK-a.
 2. Pravo sudjelovanja na javnoj licitaciji nemaju uposlenici FERK-a i članovi njihove uže obitelji.

Pregled motornog vozila:

 1. Motorno vozilo se može pogledati na parkingu, u razdoblju od 04.06.2018. godine do 07.06.2018. godine radnim danom od 11 do 15 sati, na adresi Blajburških žrtava 33., u Mostaru, uz obveznu najavu.
 2. Kontakt osoba: Ivana Drežnjak, telefon broj: 036 44 99 65

Dostavljanje ponuda

 1. Ponude se dostavljaju, u zapečaćenoj u neprovidnoj kuverti, sa imenom i adresom ponuditelja, na kojoj će pisati slijedeće riječi: “Ponuda za prodaju motornog vozila putem licitacije – ne otvarati”, sa dokazom o izvršenoj uplati depozita. Ponude se dostavljaju na obrascu koji se preuzima sa internet stranice FERK-a www.ferk.ba, na slijedeću adresu: Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK, Blajburških žrtava 33, 88000 Mostar lično ili preporučenom poštom do 08.06.2018. godine do 11:00 sati, na Protokol FERK-a.
 2. Ponude koje nisu prispjele ili predate na Protokol FERK-a do naznačenog roka za dostavljanje ponuda, bez obzira kada su poslane , neće se uzeti u razmatranje.
 3. Javno otvaranje ponuda u prisutnosti zainteresiranih ponuđača održat će se u prostorijama Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK, Blajburških žrtava 33, 88000 Mostar, dana 08.06.2018. godine u 11:15 sati. Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuđači osobno ili putem ovlaštenih opunomoćenika, ukoliko se radi o fizičkoj osobi, odnosno, ovlaštena osoba ili njegov opunomoćenik, ukoliko je ponuđač pravna osoba.

Sadržaj ponude

 1. Ponuda sadrži slijedeće:
 • Podaci o fizičkom licu (ime i prezime, adresa, adresa e-pošte, broj telefona, ovjerena preslika osobne iskaznice);
 • Izjava ponuđača-fizičkog lica da li će mu se povrat uplaćenog depozita izvršiti u gotovini ili na transakcijski račun i navesti broj transakcijskog računa)
 • Podaci o pravnom licu (naziv i sjedište pravnog lica, ovlaštena osoba, kontakt osoba, adresa, adresa e-pošte, broj telefona, ovjerena preslika aktualnog izvoda iz sudskog registra nadležnog suda, ovjerena preslika uvjerenja o poreznoj registraciji, broj transakcijskog računa);
 • Iznos ponude u KM;
 • Dokaz o uplati depozita.
 1. Ponuda mora biti potpisana od strane podnositelja, a ako je podnositelj ponude pravna osoba, ista mora biti potpisana od strane ovlaštene osobe i ovjerena pečatom pravne osobe.

Tok licitacije

 1. Licitacija se provodi kroz sljedeće korake:
 • registracija ponuđača, što podrazumijeva provjeru identiteta podnositelja ponude, odnosno njegove ovlaštene osobe ili opunomoćenika;
 • prezentiranje sadržaja javnog poziva na sudjelovanje u licitaciji od strane predsjednika Komisije, te pozivanje sudionika da pristupe otvaranju ponuda;
 • postavljanje pitanja od strane ponuđača u vezi s postupkom licitacije, ako ih ima;
 • otvaranje ponuda.
 1. Pobjednikom licitacije se proglašava ponuđač koji dostavi najvišu cijenu ponude, koja mora biti ista ili viša od početne vrijednost.
 2. Ukoliko se javnom pozivu odazvao samo jedan ponuđač za vozilo koje je predmet prodaje, i ako je ponudio cijenu koja je ista ili viša od početne cijene utvrđene u javnom pozivu, proglašava se pobjednikom licitacije za vozilo.
 3. Ako su za vozilo dva ili više ponuđača dostavila istu cijenu koja je ujedno i najviša cijena ponude, pobjednikom licitacije za predmetno vozilo proglašava se onaj ponuđač koji je ranije dostavio ponudu po datumu i vremenu, a prema prijemnom štambilju otisnutom na ponudi.
 4. Nakon zaključenja licitacije, utvrđuje se lista ponuđača koji su ponudili cijenu iznad minimuma, te se konstatira da je vozilo koje je predmet prodaje prodano najpovoljnijem ponuđaču.
 5. Po proglašenju pobjednika licitacije, članovi Komisije i ponuđači, odnosno njihovi opunomoćenici potpisuju zapisnik o licitaciji.

Obaveze kupca

 1. Prodaja se vrši po načelu „viđeno-kupljeno“, bez naknadnih prigovora i žalbi koje se odnose na predmet prodaje, a primopredaja će se izvršiti odmah po predočenju dokaza o izvršenoj uplati i potpisivanja ugovora o kupoprodaji.
 2. Ponuđač, čija ponuda bude prihvaćena, odnosno kupac, dužan je uplatiti iznos za kupljeno vozilo u roku od 7 dana od dana proglašenja pobjednikom licitacije, nakon čega će, uz prezentaciju dokaza o uplati, s njim biti zaključen ugovor o kupoprodaji.
 3. Ako kupac odustane od kupovine, odnosno ne pristupi sklapanju ugovora, uplaćeni depozit mu neće biti vraćen, a FERK će ugovor sklopiti sa sljedećim najpovoljnijim ponuđačem.
 4. Sve poreze i troškove oko prenosa vlasništva snosi kupac.
 5. Kupac je dužan kupljeno vozilo preuzeti najkasnije 5. dana od dana potpisivanja ugovora.

Dodatne informacije

 1. Učesnicima u licitaciji, čije ponude ne budu prihvaćene, uplaćeni iznos depozita od 200,00 KM će biti vraćen u gotovini ili na transakcijski račun naveden u ponudi, a u skladu sa popunjenom Izjavom, najkasnije u roku od 5 dana računajući od dana otvaranja ponuda.

Tekst ove licitacije bit će objavljen na internetskoj stranici FERK-a: www.ferk.ba, kao i na internet stranicama medija koji objavljuju saopćenja FERK-a.

 

IZVOR: http://www.ferk.ba/_ba/javna-licitacija-za-prodaju-automobila